תרגיל 

א.היחידות של מהירות הן מרחק ליחידת זמן, לכן היחידות של הן מרחק ליחידת זמן. מכיוון שבאקספוננט יש גודל חסר יחידות, אז ל יש יחידות של אחד חלקי זמן, ול יחידות של מרחק ליחידת זמן. באופן דומה, ל יש יחידות של אחד חלקי זמן, ול יחידות של תאוצה.
 ב. מתקיים

כאשר C הם קבועי אינטגרציה. מתוך התנאי שבזמן t=0, הגוף נמצא בראשית, נקבל